Databáze map a dat pro geografické aplikace v Libereckém regionu

Digitální

Analogové

Hledat

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
NázevAbstraktČasový rozsah TémaJazykGeografické ohraničeníSlužbaOdpovědná organizace
Administrativní členění ČR
Administrativní hranice ČR, krajů, okresů, obcí s rozšířenoupůsobností, katastrálních území
2007-05-25

hranice

CS 11.82950986213, 48.112088263333, 19.12764087445, 51.588317555611 prohlížecí služba ČÚZK
Adresní body a názvy ulic
Tato služba obsahuje vrstvu adresních bodů a názvů ulic a veřejných prostranství ve formě definičních bodů.
2011-09-05

doprava

CS 11.614929, 48.144219, 19.277625, 51.487847 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
ArcČR 500
Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
2011-09-05

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Automapa
Tato služba zobrazuje topografický podklad, který obsahuje kompletní silniční síť (do úrovně III. třídy), sídla, lesní plochy, vodní toky a vodní plochy a železnice.
2011-09-05

doprava

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Celkový potenciál cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001
Mapa zobrazuje celkový potenciál cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
CENIA přehledka
Tato mapová služba využívá část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy). Barevná hypsometrie použitá jako podklad služby byla vytvořena z výškopisu DMÚ 25.
2011-09-05

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Chráněná území
Tato služba obsahuje vrstvy chráněných území. 1) Registr chráněných ložiskových území, 2) Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 3) Působnost správ CHKO 4) Biosférické rezervace, 5) Přírodní parky, 6) Územní systém ekologické stability,
2011-08-31

životní prostředí

CS 11.570753, 48.066135, 19.296195, 51.505703 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Hranice těchto oblastí jsou vymezeny v nařízeních vlády č.40/1978 Sb., č.10/1979 Sb., č.85/1981 Sb.. Evidence je vedena v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti.
2005-12-15

životní prostředí

CS 12.1, 48.5, 18.9, 51.1 prohlížecí služba VÚV TGM, v.v.i.
Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy
Barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Čech. Jedná se o mapy z let 1826-1843, původně určené k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly po vzniku Československé republiky v rámci archivní rozluky předány do Prahy. Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším a nejvyužívanějším archiváliím ÚAZK. Pro území Čech je archivováno cca 8400 katastrálních map na cca 31 tisících mapových listech. V katastrálních územích, pro která se tyto mapy nedochovaly, jsou postupně nahrazovány originálními mapami stabilního katastru.
2010-12-01

plánování/katastr

DE 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
CORINE Land Cover - změny zemědělských ploch mezi lety 1990 a 2000
Tato služba zobrazuje klasifikaci zemědělských ploch CORINE Land Cover 2000 a vrstvy změnové databáze, která identifikuje plochy s různým krajinným pokryvem v databázích CLC90 a CLC2000 (přírůstky a úbytky ploch).
2011-09-22

zemědělství

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CORINE Land Cover 1990, 2000 a 2006
Cílem projektu CORINE Land Cover 1990 (CLC 90) bylo vytvořit databázi krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky. Databáze byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT nasnímaných mezi roky 1986 – 1995. Výstupem je mapa vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000, rozděleného do 44 tříd. S pomocí této databáze lze zajistit podporu ochraně ekosystémů, sledovat důsledky klimatických změn, vyhodnocovat rozvoj v zemědělství atd. CORINE Land Cover 2000 (CLC 2000) je aktualizací databáze krajinného pokryvu z roku 1990. CORINE Land Cover 2006 (CLC 2006) je aktualizací databáze krajinného pokryvu z roku 2000.Na území České republiky je registrováno 28 kategorií krajinného pokryvu z celkového počtu 44 kategorií, které zahrnuje databáze CLC2000. Tyto třídy jsou uspořádány v hierarchické struktuře o třech úrovních, v nejvyšší úrovni jsou rozděleny do pěti skupin (urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti, humidní území, vodní plochy). Obsahem této služby jsou klasifikace CLC90, CLC2000 a CLC2006 pro třídy 3. úrovně (základní) spolu s vrstvou změnové databáze, která identifikuje plochy s různým krajinným pokryvem v databázích CLC90, CLC2000 a CLC 2006.
2011-11-10

biota

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Cyklotrasy Liberecký kraj
Rastrová mapa zobrazující cyklotrasy v Libereckém kraji doplněná o informace o cyklotrasách.
2004-12-01

doprava

CS služba stahování dat Krajský úřad Libereckého kraje
Dálniční exity
Vrstva mimoúrovňových křižovatek na dálnicích a rychlostních silnicích. Verze 1012.
2010-12-15

doprava

CS 12.101656, 48.563336, 18.856313, 51.048454 prohlížecí služba Central European Data Agency, a.s
Dekorační kameny v ČR
Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
2004-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G)
Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu).
2011-01-01

nadmořská výška

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Digitální model reliefu České republiky 4. generace (DMR 4G)
Digitální model reliefu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5x5 m) bodů o souřadnicích X,Y,Z, kde Z reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu.
2011-01-01

nadmořská výška

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G)
Digitální model reliefu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,Z, kde Z reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.
2011-01-01

nadmořská výška

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Fytogeografické členění ČR
Služba zobrazuje fytogeografické členění ČR. Uvedené členění vypracovala v 80. letech 20. století fytogeografická komise Československé botanické společnosti za redakce V. Skalického. Podobně jako jiná regionálně fytogeografická členění zdůrazňuje při vymezování krajinných celků složku vegetace a jejích stavebních kamenů – soubor rostlinných druhů, tj. květenu. Používáno je především v souborném díle „Květena ČR“ při popisu rozšíření jednotlivých druhů.
2011-09-05

geograficko-vědecké informace

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Geochemie povrchových vod ČR
Databáze výsledků analýz povrchových vod pro mapy chemismu vod edice účelových map 1:50 000 (Majer - Veselý et al.) pro území celé České republiky. Databáze zahrnuje celkem 14 237 záznamů. K dispozici jsou výsledky stanovení SIO2, Al, Na, K, Mg, Ca, Li, Sr, Fe, Mn, Zn, Be, Cd, As, Pb, Cu, Cl, NO3, SO4, F a dále parametry pH, vodivost a alkalita.
1998-01-01

vnitrozemské vodní plochy

CS 11.868981048235, 48.3284053153, 19.10315678424, 51.520801486429 prohlížecí služba Česká geologická služba
GEOČR50 - bezešvá geologická mapa ČR 1:50 000
Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1:50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
2004-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
GeoInfo
Mapová služba zobrazující geovědní vrstvy na území České republiky: GEOČR500 geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000, GEOČR50 geodatabáze geologických map v měřítku 1:50 000, do níž je integrována společná geologická legenda ČR. Společná geologická legenda obsahuje informace o chronostratigrafii, litostratigrafii, litologii a regionálním zařazení jednotlivých horninových typů. Aplikace zpřístupňuje rovněž další datové zdroje z datového skladu ČGS (skládky, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, dekorační kameny atd.). Mapové služby jsou ve formátu ArcIMS 9.3.1.
2004-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
Geologická a geomorfologická mapa
Tato služba zobrazuje geologickou a geomorfologickou mapu ČR. 1) Geologická mapa je vytvořena z digitálního geoatlasu České republiky. Tento atlas obsahuje celkem 11 map vzniklých vesměs z původních analogových map v měřítku 1:500 000. 2) Geomorfologická mapa obsahuje obrysy polygonů, které zobrazují geomorfologické členění území ČR v sedmi úrovních (od nejvyšší): systém, provincie, subprovincie, oblasti, celky, podcelky a okrsky.
2011-09-05

geograficko-vědecké informace

CS 11.571652, 48.06619, 19.293041, 51.504897 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Geologická mapa České republiky 1:500 000
Česká geologická služba vydává po 40 letech novou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000. Kvalita této odkryté geologické mapy spočívá v tom, že využívá generalizace poznatků shromážděných během geologického mapování celého území ČR v měřítku 1 : 50 000. Nová mapa byla kompletně digitálně zpracována pomocí software ArcGIS a začleněna do regionálního geografického informačního systému. V červnu 2008 byla zveřejněna jako WMS služba.
2008-06-30

geograficko-vědecké informace

EN 11.876290178599, 48.355180749489, 19.100080573464, 51.493795437841 prohlížecí služba Česká geologická služba
Geologie a geomorfologie Libereckého kraje
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje, hlavní vrstvy jsou na téma geologie a geomorfologie. Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy a letecké mapy.
2011-01-01

geograficko-vědecké informace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Global Network
Bezešvá datová sada kompletně pokrývající území České republiky vznikající pod záštitou ŘSD ČR. Základní vrstvou datové sady je routovatelná silniční a uliční síť, která kompletně pokrývá území České republiky. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny údaje umožňující precizní navigaci v rámci sítě, údaje o parametrech komunikace včetně propojení na informace z datového skladu ŘSD ČR Silniční databanky. Pro účely vizualizace a vyhledávání je vrstva doplněna o názvy ulic. Global Network tvoří ucelenou datovou sadu, která obsahuje nad rámec komunikací také základní topografické vrstvy. Verze datové sady je 1012.
1900-01-01

doprava

CS 12.090605, 48.551806, 18.859243, 51.055769 prohlížecí služba Central European Data Agency, a.s
HEIS ČHMÚ-Množství podzemních vod
ČHMÚ buduje a provozuje pozorovací síť podzemních vod, která je tvořena prameny a vrty. Většina vrtů sleduje hladinu vody v poříčních zónách a terasách, menší část objektů sleduje hlubší zvodně. Hladina podzemní vody se měří pásmem s Rangovou píšťalou nebo elektrokontaktním hladinoměrem. Některé mělké vrty a většina vrtů hlubších zvodní je vybavena automatickými registračními přístroji s denním záznamem. Měření hladiny podzemních vod v manuální síti se provádí 1x týdně. Vydatnost pramenů se zpravidla měří pomocí kalibrované nádoby. Základní interval pozorování je 1x týdně, automatizované pozorování má interval denní. Ve vybraných objektech je měřena teplota podzemní vody. Pozorováno je více než 1700 vrtů a 400 pramenů.
1900-01-01

vnitrozemské vodní plochy

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Český hydrometeorologický ústav
HEIS VÚV - OpenGIS WMS
Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům evidencí ISVS voda vedených Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i.
1900-01-01

vnitrozemské vodní plochy

CS 11.93768844, 48.22866996, 18.95645148, 51.3544245 prohlížecí služba VÚV TGM, v.v.i.
Hřbitovy a pohřebiště
První centrální databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v ČR. Geografický objekt \\\"hřbitov\\\" byl převzat z aplikace Zabaged, včetně vypočtené plochy a GPS. U právního pojmu \\\"pohřebiště\\\" je situace složitější. Jde o dílčí výstup výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních a místních správ, který v letech 2004 - 2006 realizovala katedra pastorálních oborů katolické teologické fakulty UK v Praze. Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR byl vydán knižně v nakladatelství Vyšehrad v roce 2006, ve kterém byla popsána metoda sběru dat. Publikace byla rozeslána do krajských úřadů, prostřednictvím kterých je nadále databáze na MMR aktualizována a doplňována, přestože tato činnost nemá oporu v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebníctví (ZP) ani v usnesení vlády nebo v rozhodnutí ministra pro místní rozvoj. Dozor nad obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště vykonává Ministerstvo vnitra, dozor nad činností církve a náboženské společnosti v oblasti porovozování neveřejného pohřebiště vykonává podle § 28 ZP územně příslušný krajský úřad. Pojem provozované a nezrušené pohřebiště je pro celé dílo klíčový. Bez chybějících definic nelze poznat, které pohřebiště v databance eventuálně chybí. Provozované pohřebiště má provozovatele podle ZP. Pro účely centrální databáze pohřebišť jde o takový prostor (včetně neveřejných židovských hřbitovů, kostelních krypt, kolumbárijních zdí okolo oltářů a nadzemních šlechtických hrobek mimo hřbitovy), který se nachází na alespoň jedné parcele, která má ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno využití jako hřbitov nebo urnový háj. Proto je nutné u každého pohřebiště uvést číslo parcel(y).
2011-09-05

stavby

CS 11.688041, 48.193949, 19.245205, 51.460169 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji v roce 2005
Mapa zobrazuje hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji v roce 2005.
2005-01-01

stavby

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Hustota zalidnění
Tato služba obsahuje kartogram znázorňující hustotu zalidnění v obcích České republiky. Údaje o počtu obyvatel se vztahují k 1.7. 2010.
2010-07-01

společnost

CS 11.571934, 48.069721, 19.292002, 51.502236 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000
ArcIMS mapová služba pro zpřístupnění hydrogeologické mapy České republiky v měřítku 1:50 000.
2004-01-01

vnitrozemské vodní plochy

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
Hydrogeologická mapa ČSSR 1:1 000 000
Tato mapa byla sestavena kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1000000. V březnu 2008 byla zveřejněna jako WMS služba.
2008-03-31

vnitrozemské vodní plochy

EN 12.090605, 48.551806, 18.859243, 51.055769 prohlížecí služba Česká geologická služba
II. vojenské mapování
Tato služba zobrazuje rastrové dlaždice 2. vojenského mapování (Františkovo). Zpracování tištěných map do digitální podoby provedl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Mapování území Čech, Moravy a Slezska probíhalo v letech 1836-1852.
2011-09-07

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 10.94432, 48.015955, 19.428899, 51.831176 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Informační systém kvality ovzduší (ISKO)
Od roku 1992 je Imisní informační systém (IIS), vedle ostatních informačních agend kvality ovzduší, integrální součástí Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Každoročně jsou do této imisní databáze ukládána kromě údajů ze sítí ČHMÚ a SZÚ i data ze stanic dalších sítí. Ve staničních sítích dochází nadále k významným změnám. V roce 1993 to bylo především ukončení provozu dřívějšího a zahájení měření AIM v síti ČHMÚ. Rozsáhlejší hodnocení, zejména v územních souvislostech, je obsahem grafické ročenky, jejíž příprava navazuje na tabelární zpracování. ISKO obsahuje také kromě již zmíněných imisních údajů, také data o kvalitě srážek a doprovodná meteorologická data. Data emisní jsou obsahem záznamu REZZO.
1992-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Český hydrometeorologický ústav
Invazní rostliny v Libereckém kraji
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje rozdělené do následující vrstev: MIDERN (bodové vrstvy rozmístění invazivních rostlin), ochrana přírody, NATURA 2000, ÚSES, geologie, data OP z CENIA, lesní hospodářství, základní podkladové mapy, další podkladová data, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice.
2011-01-01

biota

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Inženýrskogeologické rajony 1:1 000 000
Mapa znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě je vyčleněno celkem 18 rajonů.
2008-07-16

geograficko-vědecké informace

CS 11.9417398653, 48.2339147633, 18.958001434, 51.3547337481 prohlížecí služba Česká geologická služba
Jednotná dopravní vektorová mapa
Tato služba zobrazuje Jednotnou dopravní vektorovou mapu. 1) Tematická vrstva s názvem Vektorová mapa pozemních komunikací (VMPK) ČR vzniká z dat Ředitelství silnic a dálnic ČR, odboru silniční databanky za součinnosti s Centrem dopravního výzkumu. Tématem díla jsou dálnice, silnice I. třídy (včetně rychlostních komunikací), II. třídy a III. třídy ČR. Podklad je vektorová geodatabáze DMÚ 25 (MO; TS AČR) včetně aktuálních verzí. 2) Tematická vrstva s názvem Celostátní sčítání dopravy (CSD) je modifikovaná úloha vycházející z Vektorové mapy pozemních komunikací se zaměřením na vizualizaci intenzit přepravních výkonů na komunikacích. 3) Tématická vrstva s názvem podélný sklon komunikací vzniká z dat Ředitelství silnic a dálnic ČR, odboru silniční databanky za součinnosti s Centrem dopravního výzkumu. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR podélný sklon komunikací měřila firma Viageos multifunkčním vozidlem ARAN v letech 1996; 2001. Měření probíhalo na 18 tisících km silnic I. a II. tříd.
2011-09-05

doprava

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Katastrální mapa ČR
Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Více katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění.
2011-03-13

plánování/katastr

CS 12.09, 48.58, 18.85, 51.05 prohlížecí služba ČÚZK
Klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB
Tato služba zobrazuje klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB.
2011-09-08

geograficko-vědecké informace

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Klimatické a srážkové oblasti
Služba zobrazuje klimatické a srážkové oblasti ČR. Vrstvy vznikly na základě dat Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
2011-09-05

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Knihovny v Libereckém kraji
Služba zobrazuje knihovny v Libereckém kraji, ty jsou rozděleny na profesionální (např. městské knihovny) a neprofesionální (např. obecní a místní knihovny). Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-12-31

veřejné služby/komunikace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Koncepce ochrany před povodněmi v Libereckém kraji
Služba zobrazuje koncepci ochrany před povodněmi v Libereckém kraji. Skládá se z vrstev záplavy a monitoring (vodoměrné stanice, apod.), zvláštní povodně (ZVP-plocha rozlivu) a protipovodňová opatření (poldery, splaveniny, značky hist. povodní). To vše je zobrazeno na základní podkladové mapě.
2011-01-01

zpravodajské/vojenské informace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Lesní hospodářství v Libereckém kraji
Služba obsahuje mapy Libereckého kraje na téma lesní hospodářství, myslivost a rybaření. Služba zobrazuje také vrstvy podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

hospodářství

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Letecké snímky ČÚZK
Ortofota jsou odvozována z leteckých snímků, pořízených Zeměměřickým odborem Pardubice
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba ČÚZK
Liberecký kraj - reliéf
Rastrová mapa reliéfu Libereckého kraje.
2011-01-01

nadmořská výška

CS služba stahování dat Krajský úřad Libereckého kraje
Liberecký kraj volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 - strany s největším počtem získaných hlasů
Mapa zobrazuje strany s největším počtem získaných hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 v Libereckém kraji.
2006-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Liberecký kraj volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 - účast voličů v jednotlivých obcích
Mapa zobrazuje účast voličů v jednotlivých obcích Libereckého kraje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006.
2006-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Litogeochemie ČR
Litogeochemická databáze ČR obsahuje analytické údaje o chemickém složení více než 13 tisíc vzorků hornin odebraných na území ČR. Většina vzorků byla analyzována v rámci různých regionálních geochemických průzkumů, geologického mapování a výzkumu České geologické služby -datové zdroje. Kromě informaci o vzorku (petrografickém, regionálním a stratigrafickém zařazení, roku odběru, autorovi a existenci výbrusu) jsou hlavní částí databáze výsledky provedených silikátových analýz a analýz stopových prvků s určením metody analytického stanovení a kódem laboratoří. Vzorky uvedené v databázi jsou geograficky zaměřeny a v mapě je lze dohledat na Mapovém serveru ČGS.
2004-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.879151214444, 48.263655347979, 19.110830849208, 51.561313526701 prohlížecí služba Česká geologická služba
Maloplošně chráněná území
Vrstva hranic maloplošných zvláště chráněných území v České republice vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn. © AOPK ČR, 2011
2011-02-23

životní prostředí

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Mapa radonového indexu ČR 1:50000
Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.
2011-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.876290178599, 48.355180749489, 19.100080573464, 51.493795437841 prohlížecí služba Česká geologická služba
Mapa zvodnění 1:200 000
Tato mapa byla sestavena kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil, J. Vrba a K. Zima). Byla vydána jako doplňková mapa k hydrogeologické mapě ČSSR v roce 1966.
2008-03-31

vnitrozemské vodní plochy

EN 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
Mapy Google
Mapy Google je mapová služba přístupná pomocí webového prohlížeče. Tato služba nabízí dvě podkladové mapy: základní mapa a satelitní mapa. Na těchto mapách pak můžeme zobrazovat tematický obsah podle námi zvolených kritérií (doprava, terénní, počasí, apod.).
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS prohlížecí služba Google Praha
Mapy životního prostředí Liberecký kraj
Stránka obsahuje odkazy na mapové služby zobrazující životní prostředí v Libereckém kraji. Ty jsou rozděleny do následujících kategorií, v závorce jsou uvedeny jednotlivé mapové služby: MAPOVÉ ÚLOHY A SOUVISEJÍCÍ MAPOVÉ APLIKACE (Obecné mapové podklady pro území Libereckého kraje, Životní prostředí v Libereckém kraji, Lesní hospodářství v Libereckém kraji, Ochrana přírody v Libereckém kraji, Invazní rostliny v Libereckém kraji, Ochrana půdního fondu v Libereckém kraji, Včelařství v Libereckém kraji, Geologie a geomorfologie Libereckého kraje, Záplavová území v Libereckém kraji, Metadatový katalog MICKA, Výdejní portál pro stahování dat, WMS View - vlastní sestavení map z WMS služeb) SAMOSTATNÉ TÉMATICKÉ MAPOVÉ APLIKACE (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, Vodní plochy a rybářství Libereckého kraje, Zařízení IPPC Libereckého kraje, Knihovny Libereckého kraje, Odpadové hospodářství Libereckého kraje) MAPOVÉ ÚLOHY PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT (Povodňový portál Libereckého kraje, Vymezení území zvláštních povodní v Libereckém kraji, Koncepce ochrany před povodněni v Libereckém kraji)
2011-01-01

životní prostředí

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Mapy.cz
Mapy.cz jsou mapová služba zpřístupněná pomocí webového prohlížeče. Tato služba nabízí k prohlížení tyto mapy: Podrobná mapa Česka 1:10 000, Turistická mapa Česka 1:40 000 (bez zahraničí), Cyklo-turistická mapa Česka 1:75 000 (včetně zahraničí), Letecké mapy z let 2011, 2004-2006 a 2002-2003, Historická mapa 1836-1852 (II. vojenské mapování).
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS prohlížecí služba Mapy.cz, s.r.o.
Marushka
Aplikace Marushka je mapový server nové generace. Slouží pro publikaci geografických dat v prostředí internetu a intranetu. Obsahuje velké množství datových sad a map. Kompletní popis používaných vrstev: Atlas čísel popisných – orientační mapa obsahující budovy, čísla popisná, čísla orientační nebo komunikace. Historické mapy - obsahuje Císařské otisky a II. Vojenské mapování Katastrální mapa Místopisné informace (Geonames) (Podkladová data © ČÚZK) – Názvy obcí, měst, vodních toků a jiný zeměpisný místopis Ortofoto mapy - ortofoto různého charakteru Pasport komunikací – zimní údržba – kompletní data s informacemi o zimní údržbě na komunikacích Protipovodňová opatření – data Krajského úřadu obsahující například záplavové zony Přehledové mapy - přehledové mapy nebo různé klady mapových listů Turistika – obsahuje značené cyklostezky a turistické trasy na území ORP Územně technické podklady - obsahuje vrstvu sondy geologického průzkumu nebo mapu radonového rizika a upřesněnou geologickou mapu Územní plán Liberce – kompletní data územního plánu Územní plány obcí – např. funkční plochy územních plánů okolních obcí (Vrstva stále ve výstavbě) Vrstevnice ORP (Výškopis) (Podkladová data © ČÚZK) – zobrazuje hlavní a vedlejší vrstevnice WMS a jiné rastry – např. rastrové podklady Základních map 1: 10 000 a 1:50 000 (Podkladová data © ČÚZK), územní plány některých okolních obcí v rastrové podobě.
2011-01-01

geograficko-vědecké informace

CS prohlížecí služba Magistrát města Liberec
Metadatový katalog CENIA
Metadatový katalog - CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Metadata catalogue - CENIA, Czech Environmental Information Agency.
2011-01-31

geograficko-vědecké informace

CS vyhledávací služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
MIcKA
Catalougue service CSW-2.0.2. Katalogová služba. Metadatový katalog určený pro vyhledávání.
2011-01-31

geograficko-vědecké informace

CS vyhledávací služba Help Service Remote Sensing
Míra registrované nezaměstnanosti podle obcí k 31.12.2005
Míra registrované nezaměstnanosti podle obcí k 31.12.2005 v Libereckém kraji.
2005-12-31

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
NATURA 2000 - Evropsky významné lokality
Vrstva hranic evropsky významných lokalit (viz § 3 odst. 1 písm. o bod 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn, NV č. 132/2005, 301/2007 Sb. a 371/2009 Sb., kterými se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit) určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin na území České republiky; © AOPK ČR, 2011
2011-02-23

životní prostředí

CS 11.938484, 48.234098, 18.956597, 51.354847 prohlížecí služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
NATURA 2000 - Ptačí oblasti
Vrstva hranic ptačích oblastí (Special Protection Areas (SPA)) soustavy NATURA 2000 určených k ochraně ptačích druhů dle Směrnice Rady o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS) na území České republiky; vyhlášení jednotlivých oblastí viz NV č. 530 - 535/2004 Sb., 598 - 609/2004 Sb., 679 - 688/2004 Sb., 19 - 28/2005 Sb., 165/2007 Sb., 405-406/2009 Sb. ; © AOPK ČR, 2011
2011-02-23

životní prostředí

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Nový územní plán Statutární město Liberec
Nový územní plán města Liberec dostupný ke stažení ve formátu PDF. Plán obsahuje tyto vrstvy: výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce dopravní infrastruktury, Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje, Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Koordinační výkres, Výkres širších vztahů a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Každý výkres je doplněn o klad mapových listů.
2011-01-01

plánování/katastr

CS služba stahování dat Magistrát města Liberec
Nový územní plán Statutární město Liberec - mapový portál
Nový územní plán města Liberec je dostupný k prohlážení v aplikaci Marushka. Slouží převážně pro vyhledání konkrétního pozemku, zobrazení současného stavu území dle platného územního plánu i nově navrhovaného využití dle konceptu nového územního plánu.
2011-01-01

plánování/katastr

CS prohlížecí služba Magistrát města Liberec
Obce Libereckého kraje podle počtu obyvatel
Rastrová mapa obcí Libereckého kraje. Kartogram zobrazuje počet obyvatel v jednotlivých obcích k 1.3.2001.
2001-03-01

společnost

CS služba stahování dat Krajský úřad Libereckého kraje
Obecné mapové podklady Libereckého kraje
Služba obsahuje mapy Libereckého kraje rozdělené do následující témat: základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Obecně-geografická mapa Libereckého kraje
Rastrová obecně-geografická mapa Libereckého kraje.
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS služba stahování dat Krajský úřad Libereckého kraje
Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání
Oblastí povrchových vod využívaných ke koupání jsou § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob. Oblasti stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 152/2008 Sb.). Koupání v takto stanovených oblastech je povoleno, pokud jakost vody odpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (zákon č. 258/2000 Sb.). Evidence je vedena v rozsahu vyhlášky č. 152/2008 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
2006-05-01

vnitrozemské vodní plochy

CS 12.1, 48.5, 18.9, 51.1 prohlížecí služba VÚV TGM, v.v.i.
Ochrana zemědělského půdního fondu v Libereckém kraji
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje na téma ochrana zemědělského půdního fondu. Služba obsahuje tyto vrstvy: vodní hospodářství, ochrana půdního fondu, základní podkladové mapy, letecké mapy a přírodní poměry.
2011-01-01

zemědělství

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle § 30 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
2006-12-04

životní prostředí

CS 12.1, 48.5, 18.9, 51.1 prohlížecí služba VÚV TGM, v.v.i.
Odchylka průměrné roční teploty vzduchu od normálu 1961–1990
Soubor map zobrazujících odchylku průměrné roční teploty vzduchu od normálu 1961–1990 v České republice v letech 1998 až 2010.
2010-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Odpadové hospodářství Libereckého kraje
Služba zobrazuje odpadové hospodářství v Libereckém kraji za rok 2005 a 2006. Obsahuje tematické vrstvy - zařízení (např. skládky, sběrné dvory, spalovny apod.), rozdílové mapy třídění odpadů, třídění odpadů v jednotlivých čtvrtletích roku 2006 a třídění odpadů v roce 2005. Služba dále obsahuje vrstvy - ochrana přírody, důležité objekty, základní podkladové mapy, letecké mapy, správní rozdělení, katastr nemovitostí a přírodní poměry.
2006-01-01

veřejné služby/komunikace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Ortofoto České republiky
Digitální barevné ortofoto České republiky, barevná škála 8 bitů. Ortofota se stavem k roku 2011 (pásmo \\\"Západ\\\"), k roku 2010 (pásmo \\\"Střed\\\") i k roku 2009 (pásmo \\\"Východ\\\") mají již jednotnou velikost pixelu 25 cm. Počínaje rokem 2010 je navíc snímkování prováděno digitální kamerou, což způsobilo další významné zvýšení kvality produktu, patrné právě v prostoru pásma „Střed\\\" a „Západ“.
2011-01-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Ortofotomapa aktuální
Tato služba zobrazuje barevnou ortofotomapu s prostorovým rozlišením 0,5 m, pokrývající celé území ČR. Byla vyhotovena z leteckých měřických snímků společnosti Geodis Brno, s r.o. Ortofotomapa nejen reálně odráží skutečnou situaci v území, ale umožňuje rovněž porovnání vektorových dat se skutečností. Ortofotomapa je průběžně aktualizována, aktuální roky snímkování ortofotomapy zobrazované na Národním geoportálu INSPIRE naleznete ve WMS službě: Klady listů Základních map, Topografických map, Státní mapy odvozené 1:5 000 a přehledka snímkování ortofot.
2011-09-07

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.561333, 48.061886, 19.317605, 51.515405 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje
Služba zobrazuje plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Libereckého kraje, zpracovaného firmou Hydroprojekt Praha a.s. v roce 2004. V současné době jsou data průběžně editována pracovníky vodoprávních úřadů ORP prostřednictvím mapového serveru životního prostředí Libereckého kraje http://maps.kraj-lbc.cz.
2005-09-11

veřejné služby/komunikace

CS 14.332007168291, 15.58721427678, 50.364787269445, 51.08199521765 prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Počet obyvatel na jeden byt
Tato služba obsahuje kartogram znázorňující průměrný počet obyvatel na jeden byt v obcích České republiky. Údaje o počtu obyvatel a bytů se vztahují k 1. 12. 2005.
2005-12-01

společnost

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Podíl domácností jednotlivců na celkovém počtu cenzových domácností v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl domácností jednotlivců na celkovém počtu cenzových domácností v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl neúplných rodin na celkovém poštu cenzových domácností v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl neúplných rodin na celkovém poštu cenzových domácností v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl nezaměstnaných na celkovém poštu ekonomicky aktivních v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl nezaměstnaných na celkovém poštu ekonomicky aktivních v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště
Mapa zobrazuje podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště v Libereckém kraji v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl obyvatel s ukončeným středoškolským a vysokoškolským vzděláním v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl obyvatel s ukončeným středoškolským a vysokoškolským vzděláním v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích Libereckého kraje roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961–1990
Soubor map zobrazujících podíl ročního úhrnu srážek k normálu 1961–1990 v České republice v letech 1998 až 2010.
2010-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Podíl sportovišť a rekreační plochy na celkové výměře v roce 2005
Mapa zobrazuje podíl sportovišť a rekreační plochy na celkové výměře v roce 2005 v Libereckém kraji.
2005-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl trvale obydlených bytů se 2 a více cenzovými domácnostmi v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl trvale obydlených bytů se 2 a více cenzovými domácnostmi v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl věřícího obyvatelstva v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl věřícího obyvatelstva v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Podíl žen na celkovém poštu ekonomicky aktivních v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje podíl žen na celkovém poštu ekonomicky aktivních v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Potenciál kulturního subsystému cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001
Mapa zobrazuje potenciál kulturního subsystému cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Potenciál přírodního subsystému cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001
Mapa zobrazuje potenciál přírodního subsystému cestovního ruchu obcí Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Potenciální přirozená vegetace
Tato služba zobrazuje mapu potenciální přirozené vegetace České republiky, ta je výrazem rovnováhy mezi současným člověkem nevratně změněným prostředím a vegetací. Byla sestavena na základě syntézy terénního výzkumu a vyhodnocení všech publikovaných fytocenologických a ekologických dat a dřívějších mapových podkladů. Legendu mapy tvoří 51 mapovacích vegetačních jednotek převážně úrovně asociací, příp. jejich skupin.
2011-09-05

biota

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Povodńový portál Libereckého kraje
Povodňový portál Libereckého kraje zobrazuje informace o povodních v těchto vrstvách - ledové jevy 2012, povodeň 2010 (např. fotodokumentace, rozliv narušení vodních toků), prostorové analýzy terénu (viditelnost, zátopa, povodí, dráha odtoku), povodňová ochrana (aktivní zóna záplavy, ohrožená míst, apod.), krizový management (sídla institucí). Služba dále obsahuje vrstvy - podkladová data. katastr nemovitostí, vodní toky, plochy, objekty, důležité objekty a doprava.
2010-01-01

zpravodajské/vojenské informace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Průměrná obytná plocha bytu na 1 osobu v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje průměrnou obytnou plocha bytu na 1 osobu v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Průměrná roční teplota vzduchu
Soubor rastrových map zobrazujících průměrnou roční teplotu vzduchu. Mapy jsou od roku 1998 do roku 2010.
2010-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Průměrná roční teplota vzduchu (dlouhodobý průměr 1961-1990)
Rastrová mapa zobrazující průměrnou roční teplota vzduchu (dlouhodobý průměr 1961-1990) v České republice.
1990-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí
Tato služba obsahuje jednu vrstvu zobrazující průměrné roční rychlosti větru v 10 m nad zemí. Tato data jsou výsledkem projektu VaV zpracovávaného v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v letech 2003 až 2004, jehož cílem bylo zformulovat postupy posuzování větrných poměrů pro účely výstavby větrných elektráren. K výpočtu polí průměrné roční rychlosti větru byla použita metoda hybridního modelu VAS / WAsP.
2011-09-08

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Průměrné stáří trvale obydlených domů v obcích Libereckého kraje
Mapa zobrazuje průměrné stáří trvale obydlených domů v obcích Libereckého kraje v roce 2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Průměrný roční úhrn srážek (dlouhodobý průměr 1961-1990)
Rastrová mapa zobrazující průměrný roční úhrn srážek (dlouhodobý průměr 1961-1990) v České republice.
1990-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Půdní mapa 1:1 000 000
Půdní mapa v měřítku 1:1 000 000 byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.
2008-07-16

geograficko-vědecké informace

CS 11.940987516, 48.2353768789, 17.9248724542, 51.2951336163 prohlížecí služba Česká geologická služba
Rastrová data nové podoby Státní mapy 1:5 000
Produkt představuje novou podobu Státní mapy 1:5 000 v rastrové formě, jejíž předností je aktuálnost a barevné zpracování. Mapa obsahuje polohopis, jehož podkladem je katastrální mapa, výškopis převzatý z výškopisné části ZABAGED a popis sestávající z geografických jmen databáze Geonames a zkratek druhového označení vycházejících z atributů vybraných typů objektů ZABAGED. Kartografická vizualizace je řešena automatizovaně bez ručních zásahů kartografa. Tato nová podoba Státní mapy 1:5 000 je opakovaně generována dvakrát ročně pouze na části území ČR, kde je dostupná vektorová forma katastrální mapy. Z tohoto důvodu má také část výdejních jednotek (mapových listů SM 5) neúplné pokrytí (cena takové výdejní jednotky je pak úměrně snížena).
2011-01-01

plánování/katastr

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)
REZZO slouží pro sběr a využívání dat o stacionárních i mobilních zdrojích znečišťování ovzduší. V souladu se zákonem o ovzduší č. 86/2002 Sb.v platném znění, jsou zdroje znečišťování ovzduší rozděleny do čtyř kategorií: I. Zvláště velké a velké zdroje znečišťování - REZZO 1 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů, II. Střední zdroje znečišťování - REZZO 2 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek, III. Malé zdroje znečišťování - REZZO 3 - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů, nespadající do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší, IV. Mobilní zdroje znečišťování - REZZO 4 - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Podle tohoto rozdělení jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ zavedeny jednotlivé databáze REZZO. Podkladem pro emisní bilanci bodově sledovaných zdrojů jsou údaje souhrnné provozní evidence, ověřované příslušnými orgány ochrany ovzduší. Bilance emisí malých spalovacích zdrojů (lokální topeniště v bytech) a individuálně nesledovaných zdrojů (zdroje používající rozpouštědla a zemědělské zdroje) je prováděna modelovými výpočty. Celková bilance malých zdro...
2007-05-25

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS 12.093, 48.546, 18.869, 51.061 prohlížecí služba Český hydrometeorologický ústav
RETM
Rastrové ekvivalenty topografických map 1:25000 ver. 1 po 4. obnově ze všech prostorů, ze kterých byla data zpracována k datu podpisu této smlouvy.
2007-05-25

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.82950986213, 48.232542179154, 19.113894511688, 51.588317555611 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Roční úhrn srážek
Soubor rastrových map zobrazujících roční úhrn srážek v České republice. Mapy jsou od roku 1998 do roku 2010.
2010-01-01

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS služba stahování dat Český hydrometeorologický ústav
Sbírka map a plánů do roku 1850
Barevné rastrové kopie map českých i evropských kartografů, kartografických dílen a vydavatelství do roku 1850. Zpravidla jde o mapy a plány tištěné, výjimečně i rukopisné. Soubor je rozdělen do tří celků: bohemika, zahraniční území, plány měst. Mapy jsou zhotoveny v Českém nebo Německém jazyku.
2011-10-15

poloha

DE 12 služba stahování dat ČÚZK
Silniční a dálniční síť ČR
Prohlížecí služba zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy) a uzlové body Uzlového lokalizačního systému včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný na http://www.rsd.cz/doprava/atrhlp/index.htm
2011-07-01

doprava

CS 11.597142, 48.140814, 19.276337, 51.492359 prohlížecí služba Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky
Školy a školská zařízení
Tato služba zobrazuje školy a školská zařízení.
2011-09-08

stavby

CS 11.669229, 48.189138, 19.248825, 51.454703 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Služby CZEPOS
Služby jsou poskytovány jako výstup Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Jsou poskytovány celkem 3 kategorie služeb: DGPS, RTK a VRS. CZEPOS obsahuje 27 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat. CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout metrové až submetrové přesnosti. Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.
2011-12-31

poloha

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 jiná služba ČÚZK
Stínovaný reliéf ČR
Služba zobrazuje stínovaný reliéf území ČR, který byl vytvořen na základě vrstevnic s intervalem 5 m z DMÚ 25.
2011-09-08

nadmořská výška

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Strategické hlukové mapy
Služba zobrazuje strategické hlukové mapy. Projekt hlukového mapování byl rozdělen do dvou etap - I. etapa zmapovala hluk z provozu hlavních železničních tratí v České republice, čili takové tratě, po kterých projede více než 60 tisíc vlaků za rok. Ve II. etapě je zmapován hluk v aglomeracích čítajících více než 250 tisíc obyvatel, hluk z hlavních komunikací po kterých projede více než 6 milionů vozidel ročně a hluk z hlavního letiště určeného členským státem, které má více než 50 tisíc pohybů (vzletů nebo přístání) za rok. Výsledky mapování jsou z let 2006 a 2007.
2011-09-05

doprava

CS 11.867724, 48.235951, 19.19296, 51.233105 prohlížecí služba Ministerstvo zdravotnictví ČR
Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)
Současná podoba databáze je výsledkem řešení projektů MŽP č. VaV/530/2/98, VaV/730/1/01 a VaV/730/1/04. Především v rámci řešení projektu VaV/730/1/01 došlo k rozšíření a úpravě struktury databáze tak, že se nyní jedná o otevřený systém evidence zátěží životního prostředí., resp. kontaminovaných míst obecně (systém umožňuje evidenci informací o kontaminovaných místech podle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí - EEA). Databáze nyní obsahuje kromě evidence starých zátěží životního prostředí (databáze SESEZ), která je jako jediná část databáze průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové lokality, dále i důležité archivní databáze skládek a to jednak databázi uzavřených skládek v evidenci jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998, informace o skládkách odpadů provozovaných podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000 a databázi starších údajů o skládkách a zařízeních pro zpracovávání a ukládání odpadů nebo lokalit potencionálně využitelných pro tyto činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 zpracována Českou geologickou službou. Nezávisle je zde rovněž integrována evidence ekologických auditů. Systém evidence kontaminovaných míst sestává z grafické mapové části a části atributové (textové, položkové). Součástí programového vybavení databáze je samostatný freeware program SEZ (zpracovaný ve Visual FoxPro), který slouží především jako pomůcka pro metodicky a odborně jednotný postup při externím plnění databáze, s jeho pomocí je rovněž možné vyhodnocovat priority pro odstraňování starých ekologických zátěží a pořídit data pro reporting EEA v oblasti „contaminated sites\\\\\\\\\\\\\\\\\\\".
1900-01-01

životní prostředí

CS 11.879151214444, 48.343968679436, 19.101619091535, 51.561313526701 prohlížecí služba Ministerstvo životního prostředí
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Doprava
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Doprava. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Doprava obsahuje silnice, železnice, železniční stanice a zastávky, letiště, přistávací dráhy, lanovky, přívozy, heliporty, úrovňové a mimoúrovňové křižovatky, dálniční odpočívky.
2011-12-30

doprava

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Hranice
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva hranice. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Hranice obsahuje správní hranice.
2011-12-30

hranice

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Sídla
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Sídla. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Sídla obsahuje bodová a plošná sídla (všechny obce a části obcí).
2011-12-30

plánování/katastr

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vodstvo
Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva vodstvo. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Vodstvo obsahuje vodní toky, vodní plochy, ostrovy, hráze, jezy, bažiny.
2011-12-30

vnitrozemské vodní plochy

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Topografická databáze České republiky (Data200) - všechny vrstvy
Topografická databáze České republiky (Data200) - všechny vrstvy. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Obsah Data200 tvoří 47 typů geografických objektů. Databáze je strukturovaná do osmi tematických vrstev - administrativní hranice, vodstvo, doprava, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch, výškopis.
2011-12-30

geograficko-vědecké informace

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Topografické sekce 1:25 000 třetího vojenského mapování
Barevné rastrové kopie různých archivovaných vydání tzv. topografických sekcí (toposekcí) v měřítku 1:25 000, původem ze třetího rakouského vojenského mapování. Jedná se o mapy vydávané v rozpětí let 1872-1953 v Rakousku-Uhersku a později v Československu a v dalších nástupnických státech. Územní rozsah souboru daleko překračuje hranice dnešní České republiky - viz přehledka pokrytí : http://geoportal.cuzk.cz/Default.aspx?head_tab=sekce-01-gp&mode=Mapa&menu=11&news=yes&kompoziceid=26.
2010-12-01

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

DE 10, 46, 24, 51 služba stahování dat ČÚZK
Typologie krajiny
Mapová úloha Typologie české krajiny zobrazuje mapové výstupy z projektu VaV 640/01/03, Programu výzkumu a vývoje MŽP \\\"Typologie české krajiny\\\", který zpracovala firma Löw a spol., s.r.o.
2011-09-08

biota

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren
Služba znázorňuje plochy, kde průměrná rychlost větru ve výšce 100 m nad zemským povrchem získaná kombinací několika výpočetních modelů překračuje předpokládanou hranici rentability výstavby větrných elektráren. Hranice rentability byla v typických podmínkách, charakterizovaných otevřenou krajinou v nadmořské výšce 450 - 600 m n.m. předpokládána na úrovni 6 m/s, mění se s nadmořskou výškou (vliv hustoty vzduchu a obecně obtížnějších podmínek) a charakterem krajiny. Mapu nelze brát jako absolutní podklad neboť při velkoplošném pojetí nemůže zohlednit místní specifika (například investiční náročnost konkrétního projektu). Rentabilita projektů VTE se také může výrazně měnit s časem v závislosti na vnějších faktorech, jako jsou cena technologií či výkupní cena větrné energie. Data prostřednictvím Ministerstva životního prostředí poskytl Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR, který je jejich autorem.
2011-09-08

klimatologie/meteorologie/atmosféra

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Včelařství v Libereckém kraji
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje, hlavní vrstvy jsou na téma včelařství (stanoviště včelstev, výskyt varroázy, počet včelstev na stanovišti a počet včelstev na území obce). Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

zemědělství

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Vektorový soubor správních hranic a hranic katastrálních území - pro měřítko 1:10 000 - celá ČR - všechny vrstvy
Soubor správních hranic a hranic katastrálních území v podrobnosti měřítka 1:10 000 tvoří celkem 10 typů objektů - plošné objekty hranic České republiky, oblastí, krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným úřadem, obcí, katastrálních území, správních obvodů (jen pro hl. m. Prahu), městských částí (obvodů) pro hl. m. Prahu a některá statutární města. Dále jsou součástí souborů definiční body a popisné informace – atributy. Data jsou spravována Zeměměřickým úřadem ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.
2011-01-07

hranice

CS 12.09, 48.55, 18.86, 51.06 služba stahování dat ČÚZK
Velkoplošně chráněná území
Vrstva hranic velkoplošných zvláště chráněných území České republiky vyhlášených podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jak vyplývá z pozdějších změn; © AOPK ČR, 2011
2011-02-23

životní prostředí

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Vodní plochy a rybářství
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje, hlavní vrstvy jsou na téma vodní plochy a rybářství (vodní plochy, využití pro rybolov, rybářské revíry, rybníkářství, povodí IV. řádu). Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, katastr nemovitostí a sorávní hranice.
2011-01-01

vnitrozemské vodní plochy

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Vybavenost obcí
Služba obsahuje informace o vybavenosti obcí (kanalizace, knihovny, nemocnice, plynofikace, vodovod).
2011-09-08

veřejné služby/komunikace

CS 11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889 prohlížecí služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Výdejní portál ke stahování dat
Výdejní portál je určený k stahování dat, která jsou ve správě GIS životního prostředí a licenční ujednání k nim umožňuje jejich poskytování. Nabídka dat je závislá podle oprávnění uživatele. Pro veřejnost jsou dostupné tyto vrstvy: Přírodní parky (jev ÚAP č. 30), Maloplošná zvláště chráněná území (jev ÚAP č. 28 a 31), Velkoplošná zvláště chráněná území, Památné stromy, ÚSES biocentra regionální a nadregionální (jev ÚAP č. 21), ÚSES biokoridory regionální a nadregionální (jev ÚAP č. 21), Záplavová území - Q100 (území ve správě Povodí Labe s.p.) (jev ÚAP č. 50), Záplavová území - Q100 (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 50), Záplavová území - aktivní zóna (území ve správě Povodí Labe s.p.) (jev ÚAP č. 51), Záplavová území - aktivní zóna (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 51), Objekty skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami (jev ÚAP č. 84), Odpadové hospodářství - skládky (jev ÚAP č. 85), Odpadové hospodářství - spalovny (jev ÚAP č. 86), Odpadové hospodářství - odstraňování nebezpečného odpadu (jev ÚAP č. 87), Zóny havarijního plánování pro objekty typu B (jev ÚAP č. 109), PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodovodní sítě, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čistírny odpadních vod, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čerpací stanice (vodovody), PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - kanalizační sítě, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - úpravny vody, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodní zdroje, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - vodojemy, PRVKÚK LK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje) - NÁVRHY - čerpací stanice (kanalizace).
2011-12-31

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS služba stahování dat Krajský úřad Libereckého kraje
Vyhledávací služba - Národní geoportál INSPIRE
Veřejná katalogová vyhledávací služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách různých resortů a institucí. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům.
2011-12-31

zpravodajské/vojenské informace

CS vyhledávací služba CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vyhledávací služba CSW v metadatech datových sad a služeb resortu ČÚZK
CUZK-CSW je veřejná katalogová vyhledávací služba pro vyhledání metadat o sériích datových sad, datových sadách a službách resortu ČÚZK. Umožňuje uživatelům on-line přístup k průběžně aktualizovaným metadatovým záznamům. Služba splňuje požadavky pro INSPIRE Discoveryservice 1.0 a umožňuje operace: Získat metadata vyhledávací služby, Vyhledat metadata, Vyhledat metadata podle ID. Zároveň splňuje standard OGC CS-W 2.0.2. Geoportál ČÚZK poskytuje vlastní klientské rozhraní pro vyhledávání v metadatech poskytovaných touto službou - aplikaci Vyhledávání dat a služeb.
2011-12-31

zpravodajské/vojenské informace

CS vyhledávací služba ČÚZK
Vymezení území zvláštních povodní v Libereckém kraji
Služba vymezuje území zvláštních povodní v Libereckém kraji. Skládá se z vrstev záplavy a monitoring (vodoměrné stanice, apod.) a zvláštní povodně (ZVP-plocha rozlivu). Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

zpravodajské/vojenské informace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Vývoj celkového počtu trvale obydlených bytů v obcích Libereckého kraje v období 1991-2001
Mapa zobrazuje vývoj celkového počtu trvale obydlených bytů v obcích Libereckého kraje v období 1991-2001.
2001-01-01

společnost

CS služba stahování dat Krajská správa ČSÚ v Liberci
Významné geologické lokality ČR
Prostorové zobrazení databáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
2010-01-01

geograficko-vědecké informace

CS 11.932386651575, 48.281378189272, 19.109297276257, 51.520801486429 prohlížecí služba Česká geologická služba
ZABAGED
Základní báze geografických dat ZABAGED je digitální topografický model odvozený z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání. ZABAGED má charakter GISu integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech. Obsah modelu je definován katalogem 102 typů objektů strukturovaných v databázi do 63 tématických vrstev. Doplňkové informace resp. identifikátory některých typů objektů (vodstvo, komunikace) jsou přebírány z databází jejich odborných správců. Výškopisná složka vybavená vektorovým souborem vrstevnic umožňuje vytvářet účelově digitální model terénu. ZABAGED je tvořen a provozován v grafickém prostředí MicroStation v rámci MGE fy Intergraph využívající relační databázi ORACLE. Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED jsou mapové listy 1:10 000 v kladu listů Základních map středních měřítek České republiky. Proces tvorby ZABAGED započal v roce 1995 a ve vektorové formě (soubory DGN MicroStation) byl dokončen v roce 2001. Zástavba sídel (intravilánů) na části území byla dočasně ponechána v rastrové formě (formátu CIT), ale bude převedena do vektorového tvaru v průběhu celoplošné fotogrammetrické aktualizace ZABAGED, která započala v roce 2001. Současně s aktualizací probíhá naplňování atributové (popisné) složky ZABAGED. Data ZABAGED se dodávají po celých mapových listech jako vektorové soubory polohopisu (192 kB) a výškopisu (282 kB) ve formátu DGN (příp. DXF). Polohopisná a výškopisná složka mohou být poskytnuty společně nebo odděleně.
2003-05-30

obrazová data/základní mapy/ pokryv Země

CS 11.977677066812, 48.153968019833, 19.124591976159, 51.588317555611 prohlížecí služba ČÚZK
Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1:200 000
WMS služba pro zpřístupnění hydrogeologických map v měřítku 1:200 000 z území ČR, které zahrnuje 15 mapových listů z celé série pro oblast bývalého Československa. Z let 1980-1990.
2008-07-15

geograficko-vědecké informace

CS 11.99, 48.253, 18.91, 51.247 prohlížecí služba Česká geologická služba
Záplavová území
Záplavová území jsou podle §66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinnen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanovuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 236/2002 Sb.).
2011-08-24

vnitrozemské vodní plochy

CS 12.1, 48.5, 18.9, 51.1 prohlížecí služba VÚV TGM, v.v.i.
Záplavová území a monitoring na tocích Libereckého kraje
Služba zobrazuje mapy Libereckého kraje, hlavní vrstvy jsou na téma záplavy a monitoring (hlásné profily, vodoměrné stanice, povodí vodoměrných stanic, Q100-stoletá voda, Q20-dvacetiletá voda, Q5-pětiletá voda a Qakt-aktivní zóna). Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

zpravodajské/vojenské informace

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Zařízení IPPC v Libereckém kraji
Služba zobrazuje zařízení IPPC v Libereckém kraji. IPPC je zkratka integrovaná prevence a omezování znečištění. Datové sady zobrazují energetiku, výrobu a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady, ostatní průmyslové činnosti a nezařazeno. Služba dále obsahuje vrstvy - základní podkladové mapy, letecké mapy, přírodní poměry, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

životní prostředí

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
Životní prostředí v Libereckém kraji
Služba obsahuje mapy Libereckého kraje rozdělené do následující témat: havárie, odpadové hospodářství, geomorfologie, včelařství, vodní hospodářství, záplavy a monitoring, zvláštní povodně, protipovodňová opatření, lesní hospodářství, myslivost a rybaření, geologie, ochrana půdního fondu, přírodní poměry, letecké mapy, základní podkladové mapy, správní hranice a katastr nemovitostí.
2011-01-01

životní prostředí

CS prohlížecí služba Krajský úřad Libereckého kraje
7